महिला दक्षता समिती

अ.न.

नांव

पदनाम

1

सौ. राजनंदिनी शंकर पाटील

अध्यक्षा

2

मंगल नारायण कुंभार

उपाध्यक्षा

3

सुलताना मुबारक संन्दे

सदस्या

4

शितल सुरेश जाधव

सदस्या

5

शैला पंडित भोसले

सदस्या

 

अँटी रँगिंग समिती

अ.नं

नांव

पदनाम

1

श्री. गंगाण्णा रामगोंडा बिरादार

अध्यक्ष

2

श्री. शंकर आनंदराव पाटील

सदस्य

3

श्री. मोहन आप्पासो गावडे

नोडल ऑफिसर

4

श्री. सुनिल नामदेव शिणगारे

संस्था प्रतिनिधी

5

सौ. राजनंदिनी शंकर पाटील

महिला प्रतिनिधी

6

श्री.एस.ए. जमादार

पोलीस प्रतिनिधी

7

श्री. भिमराव गणपती ढवळे

पालक प्रतिनिधी

8

श्री. एस.एल. शिराळकर

पत्रकार